Centralt innehåll I årskurs 4–6

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
• Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.
• Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
• Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
• Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.'
Slöjdens arbetsprocesser
• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering
av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
• Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
• Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.
Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer
• Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder
för egna idéer och skapande.
• Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska
uttryck.
• Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de
signalerar.
Slöjden i samhället
• Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
• Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.