Skollagen

Bedömningsstöd från skolverket
bedomningsstod-i-slojd-arskurs-6-total-int-4.pdf

Frågor och svar om betyg och bedömning
http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/fragor-och-svar-om-betyg/betygssattning-1.173341

Hur ska betyg sättas för ämnet slöjd i grundskolan om eleven presterar olika väl inom ämnets olika hantverkstekniker?
Slöjd är ett sammanhållet ämne. På många skolor har man dock organiserat undervisningen så att eleverna undervisas separat i textilslöjd respektive trä- och metallslöjd vid olika tidpunkter och av olika lärare. Men det finns alltså inte två slöjdämnen. Betyg ska sättas i ämnet slöjd i enlighet med kunskapskraven för ämnet. De kunskaper som ska bedömas är alltså generella för slöjdämnet och det är viktigt att eleven får förutsättningar att utveckla de förmågor som anges i kursplanens syfte så långt som möjligt. Det centrala innehållet anger att materialen metall, textil och trä samt olika hantverkstekniker ska behandlas i samtliga tre årskursspann (1-3, 4-6, 7-9). Men det centrala innehållet anger exempelvis inte vilka eller hur många hantverkstekniker som ska behandlas i undervisningen, inte heller i vilken ordning. Valet av hantverkstekniker och i vilken utsträckning dessa ska vara gemensamma för alla elever eller olika för olika elever är ett lokalt beslut.

I de fall två eller flera lärare undervisar i ämnet ska de tillsammans sätta betyg. Det är då viktigt att de gemensamt har planerat hur undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla de förmågor som anges i kursplanens syfte samt hur elevernas kunskaper ska bedömas. Om de ändå inte kan enas beslutas betyget av rektorn.

3 kap. 16 § skollagen (2010:800)
6 kap. 4§ skolförordningen (2011:185)

http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/fragor-och-svar-om-betyg/betygssattning-1.173341#listAnchor1.173910

Läraren ska enligt skollagen informera eleverna om de grunder som tillämpas vid betygssättningen. I samband med att läraren tillsammans med sina elever gör en planering av undervisningen identifierar hon eller han också vilka delar av de nationella kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktuella arbetsområdet och avgör hur eleverna ska få visa sina kunskaper. Läraren kan konkretisera och exemplifiera hur eleverna kan uppvisa de kunskaper som enligt de nationella kunskapskraven krävs för olika betyg.

http://www.lararnasnyheter.se/slojdforum/2012/04/09/matriser-hjalper-elever-levla