Underlag inför betyg i årskurs 6

Lärare gör på olika vis för att förmedla till eleven på vilken nivå de ligger och vad som krävs av eleven för att nå betyget E eller mer.
Vi har "mitttermins samtal" med eleven, där vi gemensamt med eleven fyller i ett underlag som ska skickas med hem för påskrift. Det gör vi för att både eleven och föräldern ska vara delaktiga och medvetna om vilken nivå eleven ligger på och vad eleven kan göra för att utvecklas vidare. Med samtalsunderlaget skickar vi med information som beskriver vad vi bedömmer och vilket projekt vi arbetar med under året.info-6.pdf

I årskurs 6
Vi övar och utvecklar slöjdförmågorna genom att arbeta med olika moment. På gemensamma och individuella genomgångar går pedagogen igenom alla de moment som behövs för att eleven ska komma vidare i arbetsprocessen. Stor vikt läggs vid dokumentation av arbetet.
Underlag för bedömning är:

  • Delaktighet, engagemang och arbetsinsats under lektionstiden.
  • Dokumentationen, innehållet i slöjdpärmen.
  • Slöjdarbetet.

Obligatoriska uppgifter i år 6 på Järla skola